goforit-IMG_1211
goforit-IMG_1211

Status for verktøykassen for bærekraft ultimo juni 2022.

Nå rett før vi tar ferien ønsker vi å gi dere litt informasjon om fremdriften for et av de viktigste initiativene våre.

Nå rett før vi tar ferien ønsker vi å gi dere litt informasjon om fremdriften for et av de viktigste initiativene våre. 

Verktøykassen for bærekraft adresserer tre viktige systemiske utfordringer:

 • Akademia trenger å forstå hva som bør læres bort i de enkelte fag, i hvilke årstall på de enkelte studieprogrammene
 • Samtidig trenger aktørene i arbeidslivet å forstå hvilken kompetanse som trengs for å kunne jobbe bærekraftig i de enkelte profesjonene. Dette bekreftes gjennom det innsiktsarbeidet som er utført i perioden.
 • De om jobber med innkjøp trenger å forstå hva slags krav de kan stille til både systemer og enkeltpersoner 

Verktøykassen er:

 • Definisjon av grunnbegreper som alle bør kunne. Disse gir utgangspunktet for et vokabular, og bereder grunnen til et godt samarbeid på tvers av organisasjoner.
 • Kompetanseoversikter for fagprofesjoner. Disse imøtekommer både kompetansebehovene i arbeidslivet, samt gir akademia informasjon om hva som bør inn i studieprogrammene

Gjennom at akademia og arbeidslivet utformer dette i felleskap, sørger vi får at vi kombinerer et høyt faglig innhold med praktisk oppgaveforståelse.

Her ser du noen anvendelsesområder for verktøykassen:

I denne fasen av arbeidet har vi hatt to hovedaktiviteter:

 • Vi har påbegynt tema-artikler for grunnkonsepter og anbefalt kompetanse for fire profiler 
 • Vi har gjort brukt design-metodikk og gjennomført en serie intervjuer for å forstå utfordringer som spesifikke grupper har i forbindelse med bærekraft

Tusen takk til NMBU, IBM og KnowIT som har huset tre veldig produktive workshops! Og til alle som både har bidratt med å skrive artikler og gjøre innsiktsarbeid.

Vi har oppnådd målene våre: Vi har fått på plass de første artiklene, og hentet innsikt som vi kan bruke både til å justere form og innhold, og som vil være til nytte for hele GoForIT!

Tema-artiklene

I denne fasen konsentrerte vi oss om grunnbegreper innen bærekraft, samt kompetanse for bærekraft-ansvarlige, ledere, prosjektledere og systemutviklere. Her ser du en oversikt over påbegynte og foreslått artikler, og om de er kjerne eller styrkende kompetanse for profilene:

Vi kommer til å foreta en kvalitetssikring av artiklene, og har i smidig tradisjon planlagt å publisere dem så fort vi får på plass nettsider etter sommeren. Dermed kan vi bake innspill inn i nye versjoner. 

Forfatterne av disse artiklene er fra Accenture, KnowIT, Microsoft, Bouvet, USN, NTNU og UIA. 

Vi kommer til å foreta en kvalitetssikring av artiklene, og har i smidig tradisjon planlagt å publisere dem så fort vi får på plass nettsider etter sommeren. Dermed kan vi bake innspill inn i nye versjoner.

Innsiktsarbeidet

I vår ble det gjennomført åtte semistrukturerte intervju med den hensikt å kartlegge hvilke utfordringer og behov bærekraftsansvarlige (næringslivet) og studiedesignere (akademia) har i forbindelse med sitt bærekraftsarbeid. Et viktig funn er at innsikten bekrefter behovet for GoForIt som samarbeidsarena.

Foreløpige funn:

 • Fortolkning og internalisering av bærekraftsbegrepet i egen organisasjon er utfordrende da mange opplever bærekraftsbegrepet som komplisert. Flere ser på det miljømessige og sosiale aspektet som viktig for egen satsning, hvor færre nevner det økonomiske aspektet. Funn viser videre at flere skiller på bærekraftarbeidet internt (i egen bedrift) og eksternt (ut mot kunde).
 • Det mangler helhetlig kompetanse på bærekraftområdet, selv om flere har tilgang på enkelte personer og fagmiljøer. Enkelte har tatt kurs i bærekraft, mens flere er selvlærte (gjelder spesielt næringslivet). Dette ses på som en stor utfordring på både kort og lang sikt.
 • Det er behov for samarbeid og deling av informasjon, hvor man blant annet kan vise til gode eksempler og erfaringer på bærekraftsarbeid. 
 • De fleste organisasjoner startet den offisielle bærekraftsreise på tidlig 2000-tallet, drevet av ildsjeler. Flere skisserer konkrete hendelser som avgjørende for en sterk strategisk forankring. I dag har flere organisasjoner formalisert roller og ansvarsområder, hvor funn viser at det neste steget på bærekraftsreisen vil være å jobbe med kompetanseutvikling og prosjekterfaringer.
 • Virksomhetene opplever store forventinger fra både interne og eksterne interessenter, hvor spesielt interne kan oppleve at bedriften er «litt treige» på området. Funn viser også at flere bedrifter ønsker høyere forventinger og tydeligere bestillinger, spesielt fra offentlig sektor.

I løpet av sommeren vil funnene fra innsiktsarbeid bli analysert og oppsummert, hvor problemområder tydelig vil bli definert. Dette vil foreligge i en rapport. Videre vil vi se på ulike mulighetsrom, for deretter å teste ut ulike ideer og konsepter i henhold til metodikk for brukerderevet innovasjon. 

De som har utført dette innsiktsarbeidet er fra Accenture, Bouvet og Sopra Steria

(tilføyelse 23.10: Rapporten ble publisert i Oktober. du finner den her)

Veien videre

I den siste workshopen hadde vi en liten “retrospect” der vi oppsummerte erfaringene fra denne fasen. 

Som dere ser over, er det gjort et betydelig arbeid av folk fra et relativt beskjedent antall medlemsorganisasjoner. Vi er jo mange flere som kan bidra! Planen for høsten er å rekruttere flere bidragsytere til å skrive artikler og gjøre innsynsarbeid. 

I parallell med at vi gjør denne rekrutteringsjobben, ønsker vi som nevnt å publisere en første versjon av artiklene før vi kaller inn til kickoff til neste fase. Der kommer vi til å fortsette med de profilene vi har jobbet med, samt inkludere flere. Designere og virksomhetsarkitekter er blant de som er foreslått.

Helt til slutt

Vi har nå gjennomført den første fasen av et arbeid som vi mener kan hjelpe samfunnet med å komme raskere i gang med en bærekraftig omstilling. Vi er utrolig imponert over innsatsviljen, det høye faglige nivået, og det gode samarbeidet vi har hatt mellom parter som i andre situasjoner ofte er konkurrenter.

Dette gjør oss til optimister for veien fremover, og vi gleder oss til å ta fatt nå til høsten.

God sommer!